متن سرود ملی تاجیکستان | متن کامل سرود ملی تاجیکستان

سرود ملی تاجیکستان (که در فارسی تاجیکی نیز با نام سرود ملی معروف است) پس از استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی، از سال ۱۹۹۱ رسمیت یافته‌است. این سرود از سوی گل‌نظر کِلدی سروده شده و سازنده موسیقی آن سلیمان یوداکوف است.

متن سرود ملی تاجیکستان


الفبای فارسی

دیار ارجمند ما،
به بخت ما سر عزیز تو بلند باد،
سعادت تو، دولت تو بی‌گزند باد
ز دوری زمانه‌ها رسیده‌ایم
به زیر پرچم تو صف کشیده‌ایم، کشیده‌ایم

زنده باش، ای وطن، تاجیکستان آزاد من!

برای نام و ننگ ما
تو از امید رفتگان ما نشانه‌ای،
تو بهر وارثان جهان جاودانه‌ای،
خزان نمی‌رسد به نوبهار تو،
که مزرع وفا بود کنار تو، کنار تو

زنده باش، ای وطن، تاجیکستان آزاد من!

تو مادر یگانه‌ای،
بقای تو بود بقای خاندان ما،
مرام تو بود مرام جسم و جان ما،
ز تو سعادت ابد نصیب ماست،
تو هستی و همه جهان حبیب ماست، حبیب ماست،

زنده باش، ای وطن، تاجیکستان آزاد من!

 

الفبای سیریلیک

Диёри арҷманди мо,
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод
Зи дурии замонаҳо расидаем
Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем

Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!

Барои нангу номи мо
Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ,
Ту баҳри ворисон ҷахони ҷовидонаӣ,
Хазон намерасад ба навбаҳори ту,
Ки мазраи Вафо бувад канори ту, Канори ту

Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!

Ту модари ягонаӣ,
Бақои ту бувад бақои хонадони мо,
Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо,
Зи ту саодати абад насиби мост,
Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост,

Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!

 

الفبای لاتین

Dijori arçmandi mo,
Ba baxti mo sari azizi tu baland bod,
Saodati tu, davlati tu begazand bod
Zi duriji zamonaho rasidaem
Ba zeri parcami tu saf kaşidaem, kaşidaem

Zinda boş ej Vatan, Toçikistoni ozodi man!

Baroi nangu nomi mo
Tu az umedi raftagoni mo nişonaī,
Tu bahri vorison çaxoni çovidonaī,
Xazon namerasad ba navbahori tu,
Ki mazrai Vafo buvad kanori tu, Kanori tu

Zinda boş ej Vatan, Toçikistoni ozodi man!

Tu modari jagonaī,
Baqoi tu buvad baqoi xonadoni mo,
Maromi tu buvad maromi çismu çoni mo,
Zi tu saodati abad nasibi most,
Tu hastivu hama çahon habibi most, habibi most,

Zinda boş ej Vatan, Toçikistoni ozodi man!

 

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
اگر موتورهای هواپیما خراب شوند، آیا می‌تواند به پروازش ادامه دهد؟
اگر موتورهای هواپیما خراب شوند، آیا می‌تواند به پروازش ادامه دهد؟
چگونه زبان و تفکر یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد
چگونه زبان و تفکر یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد
گیاهان آپارتمانی که نگهداری آنها برای حفظ سلامت ضروری هستند
گیاهان آپارتمانی که نگهداری آنها برای حفظ سلامت ضروری هستند
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )