آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانیمیزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد.

استان آذربایجان‌شرقی:
 حسن روحانی: یک میلیون و 99 هزار و 402 رأی
محسن رضایی: 230 هزار و 165 رأی
محمدباقر قالیباف: 187 هزار و 440 رأی
سعید جلیلی: 187 هزار و 227 رأی
علی اکبر ولایتی: 164 هزار و 179 رأی
سید محمد غرضی: 25 هزار و 91 رأی
 
استان آذربایجان‌غربی:
 حسن روحانی: 885 هزار و 675 رأی
محمد باقر قالیباف: 151 هزار و 508 رأی
محسن رضایی: 105 هزار و 658 رأی
سعید جلیلی: 93 هزار و 787 رأی
علی اکبر ولایتی: 67 هزار و 874 رأی
سید محمد غرضی: 15 هزار و 548 رأی
 
استان اردبیل:
 حسن روحانی: 384 هزار و 751 رأی
محمد باقر قالیباف: 98 هزار و 298 رأی
محسن رضایی: 59 هزار و 524 رأی
سعید جلیلی: 44 هزار و 441 رأی
علی اکبر ولایتی: 40 هزار و 531 رأی
سید محمد غرضی: 8 هزار و 367 رأی
 
استان اصفهان:
 حسن روحانی: یک میلیون‌و 17 هزار و 516 رأی
سعید جلیلی: 411 هزار و 98 رأی
محسن رضایی: 270 هزار و 799 رأی
محمد باقر قالیباف: 259 هزار و 601 رأی
علی اکبر ولایتی: 203 هزار و 679 رأی
سید محمد غرضی: 59 هزار و 106 رأی
 
استان البرز:
 حسن روحانی: 519 هزار و 412 رأی
محمد باقر قالیباف: 213 هزار و 904 رأی
سعید جلیلی: 105 هزار و 372 رأی
محسن رضایی: 84 هزار و 633 رأی
علی اکبر ولایتی: 77 هزار و 288 رأی
سید محمد غرضی: 12 هزار و 226 رأی
 
استان ایلام:
 حسن روحانی:  175 هزار و 608 رأی
محسن رضایی: 58 هزار و 182 رأی
محمد باقر قالیباف: 35 هزار و 586 رأی
سعید جلیلی: 22 هزار و 976 رأی
علی اکبر ولایتی: 15 هزار و 104 رأی
سید محمد غرضی: 3 هزار و 889 رأی
 
استان بوشهر:
 حسن روحانی: 278 هزار و 763 رأی
محسن رضایی: 74 هزار و 220 رأی
محمد باقر قالیباف: 64 هزار و 881 رأی
سعید جلیلی: 54 هزار و 960 رأی
علی اکبر ولایتی: 38 هزار و 499 رأی
سید محمد غرضی: 6 هزار و 711 رأی
 
استان تهران:
 حسن روحانی: 2 میلیون و 385 هزار و 890 رأی
محمد باقر قالیباف: یک میلیون و 266 هزار و 568 رأی
سعید جلیلی: 550 هزار و 384 رأی
محسن رضایی: 336 هزار و 557 رأی
علی اکبر ولایتی: 316 هزار و 592 رأی
سید محمد غرضی: 61 هزار و 893 رأی
 
استان چهار محال و بختیاری:
 محسن رضایی: 211 هزار و 101 رأی
حسن روحانی: 155 هزار و 884 رأی
محمد باقر قالیباف: 43 هزار و 201 رأی
سعید جلیلی: 37 هزار و 734 رأی
علی اکبر ولایتی: 21 هزار و 693 رأی
سید محمد غرضی: 4 هزار و 34 رأی
 
استان خراسان جنوبی:
 حسن روحانی: 192 هزار و 446 رأی
سعید جلیلی: 103 هزار و 382 رأی
محمد باقر قالیباف: 101 هزار و 713 رأی
علی اکبر ولایتی:15 هزار و 185 رأی
محسن رضایی: 14 هزار و 582 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 52 رأی
 
استان خراسان رضوی:
 حسن روحانی: 529 هزار و 344 رأی
محمد باقر قالیباف: 303 هزار و 555 رأی
سعید جلیلی: 111 هزار و 771 رأی
علی اکبر ولایتی: 35 هزار و 389 رأی
محسن رضایی: 31 هزار و 676 رأی
سید محمد غرضی: 10 هزار و 185 رأی
 
استان خراسان شمالی:
 حسن روحانی: 226 هزار و 144 رأی
محمد باقر قالیباف: 157 هزار و 800 رأی
سعید جلیلی: 52 هزار و 802 رأی
محسن رضایی: 18 هزار و 870 رأی
علی اکبر ولایتی: 17 هزار و 924 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 684 رأی
 
استان خوزستان:
 محسن رضایی: 921 هزار و 570 رأی
حسن روحانی: 675 هزار و 495 رأی
سعید جلیلی: 169 هزار و 446 رأی
محمد باقر قالیباف: 117 هزار و 977 رأی
علی اکبر ولایتی: 78 هزار و 488 رأی
سید محمد غرضی: 15 هزار و 251 رأی
 
استان زنجان:
 حسن روحانی: 281 هزار و 867 رأی
محمد باقر قالیباف: 106 هزار و 415 رأی
سعید جلیلی: 70 هزار و 797 رأی
محسن رضایی: 49 هزار و 654 رأی
علی اکبر ولایتی: 42 هزار و 550 رأی
سید محمد غرضی: 9 هزار و 170 رأی
 
استان سمنان:
 حسن روحانی: 157 هزار و 133 رأی
محمد باقر قالیباف: 87 هزار و 598 رأی
سعید جلیلی: 55 هزار و 987 رأی
علی اکبر ولایتی: 25 هزار و 600 رأی
محسن رضایی: 14 هزار و 541 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 51 رأی
 
استان سیستان و بلوچستان:
 حسن روحانی:  770 هزار و 394 رأی
محمد باقر قالیباف: 109 هزار و 390 رأی
سعید جلیلی: 64 هزار و 339 رأی
محسن رضایی: 61 هزار و 986 رأی
علی اکبر ولایتی: 36 هزار و 122 رأی
سید محمد غرضی: 8 هزار و 785 رأی
 
استان فارس
 حسن روحانی: یک میلیون و 292 هزار و 853 رای
سعید جلیلی: 309 هزار و 929 رای
محمدباقر قالیباف: 247 هزار و 615رای
محسن رضایی: 211 هزار و 489 رای
علی‌اکبر ولایتی: 135 هزار و 425
سیدمحمد غرضی: 23 هزار و 343
 
استان قزوین
 محمدباقر قالیباف: 436 هزار و 343 رای
حسن روحانی: 324 هزار و 739 رای
سعید جلیلی:90 هزار و 573 رای
علی‌اکبر ولایتی: 47 هزار و 174 رای
محسن رضایی:45 هزار و 884 رای
سیدمحمد غرضی: 8 هزار و 108 رای
 
استان قم
حسن روحانی: 209 هزار و 785 رای
سعید جلیلی: 121 هزار و 237 رای
محمدباقر قالیباف: 89 هزار و 987 رای
علی‌اکبر ولایتی:68 هزار و 356 رای
محسن رضایی: 30 هزار و 549 رای
سیدمحمد غرضی:9 هزار و 346 رای
 
استان کردستان
 حسن روحانی: 438 هزار و 290 رای
محمدباقر قالیباف:75 هزار و 548 رای
محسن رضایی:49 هزار و 695 رای
سعید جلیلی:30 هزار و 195 رای
علی‌اکبر ولایتی:17 هزار و 843 رای
سیدمحمد غرضی:7 هزار و 48 رای
 
استان کرمان
 حسن روحانی: 855 هزار و 463 رای
محمدباقر قالیباف: 222 هزار و 795 رای
سعید جلیلی:215 هزار و 872 رای
محسن رضایی:69 هزار و 316 رای
علی‌اکبر ولایتی: 64هزار و 202 رای
سیدمحمد غرضی:14 هزار و 237 رای
 
استان کرمانشاه
 حسن روحانی: 567 هزار و 784 رای
محمدباقر قالیباف: 162 هزار و 62 رای
محسن رضایی:108 هزار و 186 رای
سعید جلیلی:64 هزار و 597 رای
علی‌اکبر ولایتی:41 هزار و 384 رای
سیدمحمد غرضی:9 هزار و 17رای
 
استان کهگیلویه و بویر احمد
 محسن رضایی:142 هزار و 40 رای
حسن روحانی: 126 هزار و 395 رای
سعید جلیلی:24 هزار و 138 رای
محمدباقر قالیباف: 18 هزار و 489  رای
علی‌اکبر ولایتی:11 هزار و 510 رای
سیدمحمد غرضی: یک هزار و 487 رای
 
استان گلستان
 حسن روحانی: 548 هزار و 69 رای
محمدباقر قالیباف: 158 هزار و 947 رای
سعید جلیلی:78 هزار و 192 رای
علی‌اکبر ولایتی: 74 هزار و 633 رای
محسن رضایی:46 هزار و 100 رای
سیدمحمد غرضی: 10 هزار و 401 رای
 
استان گیلان
 حسن روحانی: 784 هزار و 789 رای
محمدباقر قالیباف:213 هزار و 424  رای
سعید جلیلی:150 هزار و 56 رای
محسن رضایی:86 هزار و 923 رای
علی‌اکبر ولایتی:85 هزار و 156 رای
سیدمحمد غرضی: 18 هزار و 516 رای
 
استان لرستان:
 حسن روحانی: 240 هزار و 655 رأی
محسن رضایی: 236 هزار و 451 رأی
محمد باقر قالیباف: 99 هزار و 22 رأی
سعید جلیلی: 63 هزار و 316 رأی
علی اکبر ولایتی: 40 عزار و 908 رأی
سید محمد غرضی: 6 هزار و 596 رأی
 
استان مازندران:

 حسن روحانی: یک میلیون و 107 هزار و 494 رأی
محمد باقر قالیباف: 286 هزار و 464 رأی
سعید جلیلی: 180 هزار و 772 رأی
علی اکبر ولایتی: 161 هزار و 783 رأی
محسن رضایی: 94 هزار و 178 رأی
سید محمد غرضی: 20 هزار و 742 رأی
 
استان مرکزی:
حسن روحانی: 323 هزار و 631 رأی
محمد باقر قالیباف: 137 هزار و 195 رأی
سعید جلیلی: 93 هزار و 434 رأی
علی اکبر ولایتی: 74 هزار و 192 رأی
محسن رضایی: 66 هزار و 621 رأی
سید محمد غرضی: 9 هزار و 409 رأی
 
استان هرمزگان:
 حسن روحانی: 414 هزار و 444 رأی
سعید جلیلی: 122 هزار و 954 رأی
محمد باقر قالیباف: 69 هزار و 277 رأی
محسن رضایی: 64 هزار و 270 رأی
علی اکبر ولایتی: 48 هزار و 743 رأی
سید محمد غرضی: 11 هزار و 356 رأی
 
استان همدان:
 حسن روحانی: 451 هزار و 810 رأی
محمد باقر قالیباف: 139 هزارو 835 رأی
سعید جلیلی: 138 هزار و 414 رأی
محسن رضایی: 80 هزار و 340 رأی
علی اکبر ولایتی: 69 هزار و 770 رأی
سید محمد غرضی: 11 هزار و 378 رأی
 
استان یزد:
 حسن روحانی: 351 هزار و 527 رأی
سعید جلیلی: 62 هزار و 232رأی
محمد باقر قالیباف: 53 هزار و 101 رأی
علی اکبر ولایتی: 27 هزار و 468 رأی
محسن رضایی: 19 هزار و 793 رأی
سید محمد غرضی: 5 هزار و 137 رأی

منبع: تسنیم

تگ ها:
مطالب مرتبط
داستان شایعه جشن تولد رییس جمهور و جهانگیری؟ | جزییات و ماجرای شایعه تماس بازوند و جهانگیری؟ | توییت فاطه رهبر
داستان شایعه جشن تولد رییس جمهور و جهانگیری؟ | جزییات و ماجرای شایعه تماس بازوند و جهانگیری؟ | توییت فاطه رهبر
واکنش پلیس در مورد فیلم برخورد نامنساب پلیس با زلزله زدگان | توضیح پلیس در مورد فیلم برخورد ناپسند یک مامور پلیس با زلزله‌ زده‌گان
واکنش پلیس در مورد فیلم برخورد نامنساب پلیس با زلزله زدگان | توضیح پلیس در مورد فیلم برخورد ناپسند یک مامور پلیس با زلزله‌ زده‌گان
فیلم درگیری لفظی نمایندگان مجلس با یکدیگر پس از نطق جنجالی کریمی قدوسی
فیلم درگیری لفظی نمایندگان مجلس با یکدیگر پس از نطق جنجالی کریمی قدوسی
نظرات