تعبیر خواب زکاماگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود. زکام همچنان که در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و اندوهی است که زدوده می شود و از بین می رود. عقده ای است که خالی می گردد. اگر ببینید آب از بینی شما می چکد و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان آب از بین می رود.

اما اگر دیدید دیگری زکام شده کسی بر شما خشم می گیرد و تندی می کند.محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود، دلیل است روزی اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هرچه که زکام صعب تر است، بیماری او بیشتر شود. ابراهیم کرمانی گوید: زکام دیدن، دلیل کند که بر کسی خشم گیرد و زود صلح کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زکام درخواب بر سه وجه است.

اول: بیماری اندک. دوم: خشم گرفتن بر کسی. سوم: منفعت یافتن.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر زیور آلات
تعبیر زیور آلات
 تعبیر زین
تعبیر زین
 تعبیر زیلوی
تعبیر زیلوی
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )