تعبیر حنوطبوی خوشی است که بر مرده پراکنند. محمدبن سیرین گوید: اگر حنوط بر وی پراکنند، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد. اگر این خواب را کسی بیند که مصلح بود، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که حنوط خوش باز کرد، ستایش مردم است با خطر، زیرا بعضی زا معبران گفته اند: نیکنامی بود بر اهل بیت و خویشان به اندازه حنوط.

تگ ها:
مطالب مرتبط
 تعبیر حیوانات
تعبیر حیوانات
 تعبیر حیض
تعبیر حیض
 تعبیر حکمت
تعبیر حکمت
تبلیغات
loading...
نظرات