تعبیر حمایل نظامیتعبیر خواب حمایل نظامی 1ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامیبر لباس خود دارید ، نشانة آن است که با رفتارتان تنها توجه افراد سیکسر را به خود جلب کرد .  2ـ اگر خواب ببینید برایدختریحمایل نظامیخریده اید ، علامت آن است که با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامیبه دست میآورید .

تگ ها:
مطالب مرتبط
 تعبیر حیوانات
تعبیر حیوانات
 تعبیر حیض
تعبیر حیض
 تعبیر حکمت
تعبیر حکمت
تبلیغات
loading...
نظرات