محمدبن سیرین گوید: اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند، دلیل که در آخرت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ثواب است. اگر از کسی بر کار دنیائی پیشی گرفت، دلیل که عز و اقبال و مال یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: پیشی گرفتن درخواب در کارهای خیر و صلاح، دلیل بر خیر و صلاح دو جهانی است.

اگر دید پیشی گرفت در کار شر و فساد، دلیل کند بر فساد دو جهانی.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر پیک نیک
تعبیر پیک نیک
 تعبیر پیکر
تعبیر پیکر
 تعبیر پیکان
تعبیر پیکان
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )