تعبیر خواب بیمارستان   بیمارستان لوک اویتنهاو میگوید : بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت  دردرون بیمارستان بودن : خبرهایغمگین مریضخانه : غصه اگر خواب ببینید در بیمارستان بستریهستید ، نشانة آن است که باید با دقت و هوشیاریاز بیماریمسریفرار کنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان میروید به قصد ملاقات مریضیبستری، نشانة آن است که از حال یکیاز نزدیکان خبرهایبدیخواهید شنید .

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
تعبیر بیهوشی
تعبیر بیهوشی
 تعبیر بینی
تعبیر بینی
 تعبیر بیماری
تعبیر بیماری
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )