تعبیر وفاداریتعبیر خواب وفاداری وفاداری لوک اویتنهاو می گوید : وفاداری : شما به خوشبختی خواهید رسید  اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت، دلیل است که از غمها برهد. اگر بیند که وسمه به زن خود داد، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند.

تگ ها:
مطالب مرتبط
 تعبیر ویزانی
تعبیر ویزانی
 تعبیر ویرانی
تعبیر ویرانی
 تعبیر ویران شدن
تعبیر ویران شدن
تبلیغات
loading...
نظرات