تعبیر خواب وفاداری وفاداری لوک اویتنهاو می گوید : وفاداری : شما به خوشبختی خواهید رسید  اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت، دلیل است که از غمها برهد. اگر بیند که وسمه به زن خود داد، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر ویزانی
تعبیر ویزانی
 تعبیر ویرانی
تعبیر ویرانی
 تعبیر ویران شدن
تعبیر ویران شدن
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )