تعبیر خواب گیسو ها - موها گیسوها محمدبن سیرین گوید: دیدن گیسوها درخواب ، دلیل عز وجاه بود کسیرا که گیسو دارد و سادات و زنان و توانگران را، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستیبا اهل پیغمبر (ص) است.  منوچهر مطیعیتهرانیگوید: مویانبوه و نبافته بلند را گیسو میگویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگریدارد.

داشتن گیسو با شرحیکه داده شد بستگیبه رسم زمان دارد. وقتیبود که مردان گیسویخود را بلند نگه میداشتند. در دوره اینیز تنها علویان و صفویان و قلندران گیسو داشتند. در عهد صفویه گیسو مشخصه علویان بود که از احترام خاصیبرخوردار بودند و هر جا میرفتند مردم مقدمشان را گرامیمیداشتند ولیاینک حتیعلویان صفویان نیز مویبلند را نمیخواهند و نمیپسندند.

پس درباره گیسویمردان حکم کلینمیتوان یافت اما برایزنان گیسو همیشه بوده و خواهد بود. گیسو برایزن عزت و آبرو و احترام خانوادگیاست. اگر زنیدر خواب ببیند گیسویآراسته و بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر خواهد شد. اگر زنیگیسویکوتاه داشته باشد و در خواب ببیند گیسویش بلند شده تعبیر همانست که نوشتم اما اگر زنیدر بیداریمویبلند داشته باشد و در خواب ببیند کوتاه شده عزت و احترام خود را از دست میدهد و سبک میشود .

برایمردان نیز مویبلند و گیسو آبرو و شان و جاه و مقام است ولیاگر مویخویش را کوتاه ببیند دلیل بیآبروئیو تنزل شان و مقام نیست زیرا رسم کنونیاین است که مردان گیسو نمیگذارند. اگر زنیدر خواب ببیند که گیسویش را قیچیکرده اند یا در عالم خواب این ادراک برایاو باشد که گیسویش قیچیشده و یا ببیند که قیچیرا با گیسویش آشنا کرده اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام میشود و مورد اتهام و افترا قرار میگیرد .

این تعبیر فقط برایقیچیشدن است نه کوتاه شدن.  

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر گیلاس
تعبیر گیلاس
 تعبیر گیسوها
تعبیر گیسوها
 تعبیر گیسو
تعبیر گیسو
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )