حضرت دانیال گوید: اگر کسی درخواب بیند قی کرد و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر قی نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قی کردن در خواب بر شش و جه است.

اول: توبه کردن. دوم: پشیمانی. سوم: مضرت، چهارم: فرج از غم. پنجم: امانت باز دادن. ششم: گشایش کارهای بسته. اگر بیند قی کرد و همچنان خورد، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر قیر
تعبیر قیر
 تعبیر قیچی
تعبیر قیچی
 تعبیر قیامت
تعبیر قیامت
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )