تعبیر عرشمحمدبن سیرین گوید: دیدن عرش درخواب، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار. اگر عرش را آراسته بیند، دلیل است که عزت یابد و گویند که کارش بلند شود. اگر در خواب عرش را حقیر بیند، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد. اگر بیند که از عرش به زمین آمد، تاویل به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عرش در خواب بر پنج وجه است.

اول: بزرگی. دوم: رفعت. سوم: مرتبت. چهارم: عزت. پنجم: بزرگواری.

تگ ها:
مطالب مرتبط
 تعبیر ظلمات
تعبیر ظلمات
 تعبیر ظلم
تعبیر ظلم
 تعبیر ظروف چینی
تعبیر ظروف چینی
تبلیغات
loading...
نظرات