محمدبن سیرین گوید: دیدن عرش درخواب، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار. اگر عرش را آراسته بیند، دلیل است که عزت یابد و گویند که کارش بلند شود. اگر در خواب عرش را حقیر بیند، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد. اگر بیند که از عرش به زمین آمد، تاویل به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عرش در خواب بر پنج وجه است.

اول: بزرگی. دوم: رفعت. سوم: مرتبت. چهارم: عزت. پنجم: بزرگواری.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر ظلمات
تعبیر ظلمات
 تعبیر ظلم
تعبیر ظلم
 تعبیر ظروف چینی
تعبیر ظروف چینی
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )