تعبیر ظلماتمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر به خواب بیند که از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت، دلیل گمراهی است. جابرمغربی گوید: ظلمات، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد، دلیل که در آن دیار اندوه ظاهر گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است. اول: فکر. دوم: تحیر. سوم: فروبستن کارها. چهارم: بدعت. پنجم: ظلالت.

تگ ها:
مطالب مرتبط
 تعبیر عرش
تعبیر عرش
 تعبیر ظلم
تعبیر ظلم
 تعبیر ظروف چینی
تعبیر ظروف چینی
تبلیغات
loading...
نظرات