محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر به خواب بیند که از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت، دلیل گمراهی است. جابرمغربی گوید: ظلمات، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد، دلیل که در آن دیار اندوه ظاهر گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است. اول: فکر. دوم: تحیر. سوم: فروبستن کارها. چهارم: بدعت. پنجم: ظلالت.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر عرش
تعبیر عرش
 تعبیر ظلم
تعبیر ظلم
 تعبیر ظروف چینی
تعبیر ظروف چینی
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )