تعبیر ظلممحمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر وی ظلم رفت، دلیل که بر ظلم کننده نصرت یابد اگر بیند او بر کسی ظلم نمود، دلیل که مظلوم بر ظالم ظفر یابد. اگر دید پادشاه بر وی ظلم کرد، دلیل که از پادشاه مضرت یابد. جابرمغربی گوید: اگر بیند مظلوم بود و کسی بر وی ظلم نکرده بود، دلیل که او ظالم باشد. اگر خواجه بیند که بر بنده ظلم کرد، دلیل که آن بنده از آن خواجه در زحمت است.

تگ ها:
مطالب مرتبط
 تعبیر عرش
تعبیر عرش
 تعبیر ظلمات
تعبیر ظلمات
 تعبیر ظروف چینی
تعبیر ظروف چینی
تبلیغات
loading...
نظرات