تعبیر خواب ظرف 1ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد . 2ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است . 3ـ دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است .

دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر عرش
تعبیر عرش
 تعبیر ظلمات
تعبیر ظلمات
 تعبیر ظلم
تعبیر ظلم
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )