محمدبن سیرین گوید: دیدن شیره انگور، دلیل منفعت است. اگر بیند که شیره انگور بیفشرد، دلیل است زنی مستوره بخواهد. اگر بیند که شیره تازه میخورد، دلیل است مال حلال یابد. اگر شیره ترش بیند، دلیل است از پادشاه مال و بزرگی یابد و هرچند درخواب شیره را شیرین تر بیند، منفعتش بیشتر باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیره درخواب بر چهار و جه است.

اول: مال. دوم: منفعت بسیار. سوم: عیش خوش. چهارم: عزت و کامرانی.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر شیطرنج
تعبیر شیطرنج
 تعبیر شیطان
تعبیر شیطان
 تعبیر شیشه
تعبیر شیشه
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )