دیدن سیمرغ، دلیل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد. اگر سیمرغ ماده بیند، دلیل بر زنی صاحب جاه باشد. اگر بیند سیمرغ او را بگرفت و بر هوا برد، دلیل که با بزرگی سفر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سیمرغ ماده را بکشت، دلیل که دوشیزگیِ دختری را ببرد. اگر بیند سیمرغ از دست او بپرید، دلیل که زن را طلاق گوید. جابرمغربی گوید: دیدن سیمرغ به خواب، دلیل بر پادشاهی بود.

اگر سیمرغ در خانه او فرود آمد، دلیل که پادشاهی درخانه او فرود آید. اگر بیند که بچه سیمرغ را برگرفت، دلیل که در پناه پادشاه رود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیمرغ در خواب بر چهار وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردی بزرگ. سوم: ولایت. چهارم: زنی صاحب جمال.

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
 تعبیر سیکی
تعبیر سیکی
 تعبیر سینی
تعبیر سینی
 تعبیر سینه ریز
تعبیر سینه ریز
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )