نگاهی به آخرین قیمت خودروها + جدولدر این بخش خبری "نت شهر" می توانید جدول آخرین قیمت انواع خودروها را مشاهده نمایید.

اتومبیل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

 

 

۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان)

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان)

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۴۰۵ ( بازار/ تومان)

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان)

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان)

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان)

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان)

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( نمایندگی/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( بازار/ تومان)

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان)

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پارس سال (نمایندگی/ تومان)

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

 

 

پارس سال(بازار/ تومان)

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۶.۰۶) +۲۰۰۰۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان)

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سمند ال ایکس (بازار/ تومان)

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

 

 

تیبا (بازار/ تومان)

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

تندر ۹۰ مدل E۲ (نمایندگی/ تومان)

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

 

 

تندر ۹۰ مدل E۲ (بازار/ تومان)

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(%-۲.۹۴) -۱۰۰۰۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پرادو ( نمایندگی/ تومان)

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

 

 

پرادو (بازار/ تومان)

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کرولا (نمایندگی/ تومان)

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کرولا (بازار/ تومان)

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان)

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

مزدا ۳ (بازار/ تومان)

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان)

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۵.۸۸) +۵۰۰۰۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

 

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

۱۵,۳۰۰,۰۰۰

(%-۷.۸۴) -۱۲۰۰۰۰۰

۱۵,۳۰۰,۰۰۰

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

 

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

 

 

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (نمایندگی/تومان)

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

 

 

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (بازار/تومان)

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

آزرا (نمایندگی/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

آزرا (بازار/تومان)

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۴.۰۴) +۸۰۰۰۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سوناتا (نمایندگی/تومان)

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سوناتا (بازار/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۲.۵۶) +۴۰۰۰۰۰۰

۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد ایران آنلاین

تگ ها:
مطالب مرتبط
تاثیر افزایش عوارض خرج از کشور | افزایش سه برابر عوارض کشور چه تاثیری بر مسافرت های خارجی دارد
تاثیر افزایش عوارض خرج از کشور | افزایش سه برابر عوارض کشور چه تاثیری بر مسافرت های خارجی دارد
افزایش قیمت بنزین ،عوارض خودرو  در سالهای رکود
افزایش قیمت بنزین ،عوارض خودرو در سالهای رکود
تماس های زیر 10 ثانیه بایستی مجانی گردد!!!
تماس های زیر 10 ثانیه بایستی مجانی گردد!!!
نظرات