در این بخش خبری "نت شهر" می توانید جدول آخرین قیمت انواع خودروها را مشاهده نمایید.

اتومبیل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

 

 

۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان)

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

۲۲,۱۸۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان)

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۴۰۵ ( بازار/ تومان)

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان)

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان)

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان)

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان)

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( نمایندگی/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( بازار/ تومان)

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان)

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پارس سال (نمایندگی/ تومان)

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

۲۶,۹۷۰,۰۰۰

 

 

پارس سال(بازار/ تومان)

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۶.۰۶) +۲۰۰۰۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان)

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سمند ال ایکس (بازار/ تومان)

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

 

 

تیبا (بازار/ تومان)

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

تندر ۹۰ مدل E۲ (نمایندگی/ تومان)

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

 

 

تندر ۹۰ مدل E۲ (بازار/ تومان)

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(%-۲.۹۴) -۱۰۰۰۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پرادو ( نمایندگی/ تومان)

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

 

 

پرادو (بازار/ تومان)

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کرولا (نمایندگی/ تومان)

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کرولا (بازار/ تومان)

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان)

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

مزدا ۳ (بازار/ تومان)

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان)

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۵.۸۸) +۵۰۰۰۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

 

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

۱۵,۳۰۰,۰۰۰

(%-۷.۸۴) -۱۲۰۰۰۰۰

۱۵,۳۰۰,۰۰۰

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

 

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

 

 

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (نمایندگی/تومان)

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

 

 

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (بازار/تومان)

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

آزرا (نمایندگی/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

آزرا (بازار/تومان)

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۴.۰۴) +۸۰۰۰۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سوناتا (نمایندگی/تومان)

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سوناتا (بازار/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۲.۵۶) +۴۰۰۰۰۰۰

۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد ایران آنلاین

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
بیشتر تجارت های بیت کوین فریب است
بیشتر تجارت های بیت کوین فریب است
سود سهام عدالت اسفند97کی واریزمیشود | زمان واریز سود سهام عدالت اسفند 97
سود سهام عدالت اسفند97کی واریزمیشود | زمان واریز سود سهام عدالت اسفند 97
جزییات و علت آتش سوزی اهواز | ماجرای انفجار در اهواز | تلفات آتش سوزی در اهواز
جزییات و علت آتش سوزی اهواز | ماجرای انفجار در اهواز | تلفات آتش سوزی در اهواز
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )