امتیاز دهید:

متدی بعد در ارتباط با جذر اعداد است. معادل فارسی واژه Square معانی متعدی همچون "مربع، میدان" و غیره است اما در ریاضیات این واژه به معنی "مجذور" است. در زبان پی اچ پی متدی که مجذور اعداد را به دست می آورد از مخفف این واژه و واژه Root به معنی "ریشه" بوده و به صورت sqrt نوشته می شود. به عبارت دیگر عبارت Square Root به معنی "جذر" در ریاضیات می باشد. اکنون پس از آشنایی با این متد می توانیم کد خود را به شکل زیر بازنویسی کنیم:

در کد فوق متغیری به نام numberOne$ ایجاد کرده و مقدار آن را برابر با عدد 9 قرار داده ایم. سپس نام متد sqrt را نوشته سپس داخل پرانتز مرتبط با آن نام متغیر خود را نوشته ایم. در حقیقت علت انتخاب عدد 9 برای این متغیر در این مثال این است که این عدد دارای یک مجذور رُند می باشد. اکنون پس از اجرای برنامه خواهیم دید که جذر عدد 9 که معادل به 3 می باشد نمایش داده خواهد شد:

sqrt-function-in-php

 


نظرات
نظرات