امتیاز دهید:

یکی از معانی واژه power در زبان فارسی "توان" است. به طور مثال اگر بخواهیم بگوییم دو به توان سه بایستی در زبان انگلیسی گفت Two to the power of three.
اکنون با دانستن این نکته می توانیم کاربرد متد ;()pow را حدس بزنیم. در حقیقت این متد می تواند دو پارامتر را در خود جای دهد به طوری که پارامتر اول عددی است که می خواهیم به توان برسانیم و پارامتر دوم توان است (لازم به ذکر است که این دو پارامتر از یکدیگر بوسیله یک کاما جدا می شوند). اکنون با دانستن این نکته می توانیم کد فوق را به صورت زیر بازنویسی نماییم:

همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود، داخل متد ;()pow ابتدا عدد 2 را نوشته ایم و می خواهیم این عدد را به توان برسانیم. پس از علامت کاما عدد 3 را نوشته ایم که به منزله توان است:

pow-function-in-php

همانطور که می بینیم عدد 8 نمایش داده شده است. به عبارت دیگر در مرحله اول عدد 2 در عدد 2 ضرب می شود که نتیجه آن می شود 4. در مرحله بعد عدد 4 مجدد در عدد 2 ضرب می شود که حاصل آن می شود 8. به طور خلاصه عدد 2 سه بار در خود ضرب می شود.


نظرات
نظرات