امتیاز دهید:

متدی تحت عنوان ;()var_dump وجود دارد که این وظیفه را دارا است تا علاوه بر نمایش دادن مقادیر متغیرها، این امکان را برای ما بوجود می آورد تا نوع متغیر هم به نمایش در آید:

همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود دو متغیر داریم که متغیر اول stringOne$ نام داشته و مقدار آن برابر است با string یی معادل با This is string one و متغیر دوم stringTwo$ نام دارد که مقدار آن یک عدد است برابر با 123. کاری که قرار است انجام دهیم این است که در دستور echo متد ;()var_dump را نوشته و مقدار آن را نام متغیر stringTwo$ قرار می دهیم. حال پس از ذخیره کردن فایل خود مجدد فایرفاکس را به روز رسانی می کنیم:

var dump

می بینیم که مقدار متغیر stringTwo$ نمایش داده شده است و علاوه بر آن نوع این متغیر هم نمایش داده شده است که برابر با int است (به عبارت دیگر از آنجا که متغیر stringTwo$ مسئول ذخیره سازی یک عدد صحیح است، از این رو جنس این متغیر int یا "عدد صحیح" است.) اکنون فایل خود را به صورت زیر بازنویسی می کنیم:

به طور خلاصه نام متغیر stringOne$ را داخل متد ;()var_dump نوشته ایم:

2-var dump

از آنجا که مقدار متغیر stringOne$ برابر با یک string است، پس از به روز رسانی کردن صفحه وب سایت، مقدار این متغیر نمایش داده شده است و نوع آن هم که string است نمایش داده می شود. علاوه بر این، تعداد کاراکترهای این string که برابر با 18 است هم نشان داده می شود.


نظرات
نظرات
  • zeinab :

    خيلي خوب و مفيد


    1393/06/18 11:56:13