متد دیگری که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم به منظور یافتن جایگاه یک string مورد استفاده قرار می گیرد:

همانطور که ملاحظه می شود متد ;()strops را نوشته سپس نام متغیر مد نظر را داخل آن می نویسیم. در مثال فوق نام متغیر strringOne$ نوشته شده است. سپس یک علامت کاما قرار داده و پس از آن نام string یی که می خواهیم جایگاه آن در مقدار متغیر stringOne$ مشخص شود را می نویسیم:

strpos-in-php

می بینیم که عدد 2 در مرورگر نمایش داده می شود چرا که کلمه is دومین جایگاه را به خود اختصاص داده است.