امتیاز دهید:

متدی که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم متدی است که برای جایگزین کردن کلمه مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور کد فوق را به صورت زیر بازنویسی می کنیم:

همانطور که در تصویر فوق می بینیم ابتدا متد ;()str_replace را نوشته و ابتدا string یی که می خواهیم تغییر دهیم را می نویسیم که در مثال فوق “two” را در نظر گرفته ایم و سپس یک علامت کاما قرار می دهیم. پس از کاما string یی که می خواهیم جایگزین string قبلی شود را می نویسیم که در مثال فوق “three” در نظر گرفته شده است. کاری که قرار است انجام دهیم این است که می خواهیم کلمه three جایگزین کلمه two شود. سپس یک علامت کاملا قرار داده و در نهایت نام متغیری را می نویسیم که تمایل داریم این جایگزینی داخل آن انجام شود:

str replace-in-php

می بینیم که مقدار متغیر stringThree$ نمایش داده شده با این تفاوت که کلمه two با کلمه three جایگزین شده است.
متد دیگری که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم این است که مقدار یک متغیر را به تعداد دلخواه تکرار کنیم. برای این منظور کد خود را به صورت زیر بازنویسی می کنیم:

همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود با استفاده از متد ;()str_repeat و نوشتن نام متغیری که می خواهیم تکرار شود داخل پرانتز این متد این کار صورت می گیرد. پس از نام متغیر می بایست یک کاما قرار داده و هر تعداد بار که بخواهیم مقدار متغیر مد نظر تکرار شود را می نویسیم. همانطور که در تصویر فوق مشخص است عدد 4 وارد این متد شده است:

2-str replace-in-php

می بینیم که مقدار متغیر stringOne$ به تعداد چهار بار تکرار شده است.


نظرات
نظرات