متد بعدی که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم ;()trim نام دارد. پیش از توضیح پیرامون این متد مثالی می زنیم:

همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود مقدار متغیر $stringThree را برابر با $stringOne قرار داده ایم که به $stringTwo الحاق شده است. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است، مقدار مرتبط با متغیر $stringTwo یک فاصله پیش از کلمه This قرار گرفته است:

trim-in-php

همانطور که می بینیم مابین دو عبارت یک فاصله قرار دارد. حال می خواهیم با استفاده از متد trim(); این فاصله را حذف کنیم. برای این منظور کد فوق را به صورت زیر تکمیل می کنیم:

همانطور که در کد فوق ملاحظه می شود، متغیر $stringOne را به متدی تحت عنوان trim(); ضمیمه کرده ایم و این در حالی است که داخل پرانتز این متد نام $stringTwo را نوشته ایم:

2-trim-in-php

همانطور که در تصویر فوق مشخص است، متد trim(); این وظیفه را دارا است تا فاصله موجود در ابتدا یا انتهای یک string را حذف نماید.